วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อนำรายได้สมทบทุน สร้างกฏิพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา ณ.วัดจัดสรรพัฒนาราม หมู่ที่ ๙ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมโภชน์องค์กฐิน วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคี พระภิกษุฉันภัตตาหารเพล และเชิญร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

พระอุปัชฌาย์

พระครูพิพัฒรัตนากร นั่งฝั่งขวามือ ( เจ้าอาวาสวัดบ่อพลอย และเจ้าคณะตำบลนนทรีย์ ) พระอุปัชฌาย์ของพระอาจารย์จารึก กิตฺติคุโณ ร่วมฉลองตราตั้งวัด องค์ซ้ายมือ พระปลัดสาคร ชาคโร เจ้าอาวาสวัดมะนาว เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมาของวัดสรรพัฒนาราม บ้านจัดสรร หมู่ที่ ๙ ได้แยกมาจาก หมู่ที่ ๒ บ้านปะอาและหมู่ที่ ๓ บ้านหัวทุ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยทางราชการได้จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านเกิดใหม่ หมู่ที่ ๙ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า " บ้านจัดสรร" และเมื่อราษฎร ได้อบพยบเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ประกอบกับพื้นที่ใต้ดินได้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย คือ ทับทิมสยาม หรือ พลอยแดง ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพขุด และซื้อขายพลอย
เมื่อเป็นชุมชนใหญ่ ราษฎรจึงได้ร่วมใจกันก่อสร้างที่พักสงฆ์ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมยืดเหนี่ยวจิตใจ และทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันขึ้น ในราวปี ๒๕๑๕ และได้ก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมเรื่อยมา จนถึงปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมและก่อส้รางเพิ่มเติมมาตามลำดับ ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาจำนวน ๕ รูป
ทางคณะกรรมการวัดจึงได้ทำการขออนุญาติจักตั้งต่อทางราชการเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ และได้รับการอนุญาติให้ก่อสร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยกำหนดเวลาการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ บัดนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย และก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดเรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนชื่อจากสำนักสงฆ์บ้านจัดสรร เป็น " วัดจัดสรรพัฒนาราม" โดยมี พระอาจารย์จารึก กิตฺติคุโณ รับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดจัดสรรพัฒนาราม และเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ่อพลอย นักธรรมตรี

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

พระอาจารย์ จารึก กิตฺตคุโณ

รักษาการเจ้าอาวาส วัดจัดสรรพัฒนาราม ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ๒๓๑๔๐

แรกเริ่ม

กว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นวัด ก็คงจะต้องหาข้อมูลกันผู้เฒ่าผู้แก่กันก่อน